Έκδοση ΦΕΚ242/2020 και διαδικασίες για απαλλαγή τέλους κυκλοφορίας και τέλους ταξινόμησης ΙΧ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 242, ο Νόμος 4758 «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.»
Στο Κεφάλαιο Δ’, Μέρος ΣΤ’, Άρθρο 72 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» αναφέρει:
«1. Στην περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 (Α΄ 166) τροποποιούνται οι υποπερ. α΄, β΄, δ΄ και ε΄ και η περ. Γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

α. είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή

β. είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή

γ. πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή

δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι ή

ε. πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.»

Για να διαβάσετε όλο το ΦΕΚ ανοίξτε εδώ

1. Σας παραθέτουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει και υποβάλει αίτημα απαλλαγής τελών κυκλοφορίας συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Γνωμάτευση της πάθησης από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση (δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α.) αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του τροποποιημένου πια από τον Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242) άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166), από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

Αφού υποβληθεί το αίτημα ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Φορολογικής αρχής εκδίδει απόφαση απαλλαγής που αφορά τα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία δικαιούνται απαλλαγής και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Εκτός από τα άτομα με αναπηρία, πλήρη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και οι γονείς ανήλικων ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τους παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου.

2. Σας παραθέτουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ.

Α) Πιστοποίηση της αναπηρίας

Για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ) ή της Α.Σ.Υ.Ε., κατά περίπτωση, με την οποία καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας και η αντιστοίχιση με τις ανωτέρω αναφερόμενες παθήσεις.
Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου σε μία από ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες παθήσεων με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης κατόπιν αντίστοιχης της πάθησης με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού του Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ).
Όσον αφορά τα Στελέχη και τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη για το λόγο αυτόν, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής καθώς και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας.

Β) Δικαιούμενος κυβισμός των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων

Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, άτομα με αναπηρία που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβ. εκ., ενώ άτομα με αναπηρία που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβ. εκ. Για τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ. εκ. παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης:
α) 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 1.650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000 κυβ. εκ. και
β) 58% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβ. εκ.

Γ) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’) και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: αα) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
 • Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. ή Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση (δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α.) αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του τροποποιημένου πια από τον Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242) άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166), από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.
 • Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

Για την απόδειξη της κατοικίας και της συνήθους διαμονής προσκομίζονται στην αρμόδια αρχή συνδυαστικά κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Στοιχεία του δικαιούχου:
  – Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
  – Υπηκοότητα. Αν δεν είναι Έλληνας υπήκοος να έχει άδεια διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.
 • Τόπος διαμονής του δικαιούχου:
  – Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.
  – Στοιχεία διαφόρων τρεχουσών συναλλαγών (τραπεζικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
  – Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου.
  – Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα/επιμέλεια.
  – Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.
 • Στοιχεία εργασίας του δικαιούχου προσώπου:
  – Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  – Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  – Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εγκρίνει την απαλλαγή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.

Στα ανήλικα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να παραλάβει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερα ανήλικα άτομα με αναπηρία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *