«Ζητείται διόρθωση σε τροποποίηση ρύθμισης για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία ¨»

Αθήνα: 08.12.2020
Αρ. Πρωτ.: 1611
ΠΡΟΣ: κ. Χ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
ΘΕΜΑ: «Ζητείται διόρθωση σε τροποποίηση ρύθμισης για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία ¨»
Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.
Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Το παρόν έγγραφό μας αφορά σε ένα ζήτημα που έχει ανακύψει αναφορικά με τροποποίηση διάταξης που συμπεριλήφθηκε με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων” το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 2.12.2020.
Πιο αναλυτικά, με το άρθρο 72 του ν. 4758 (ΦΕΚ Α΄ 242/4.12.2020) ¨Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία, τροποποιήθηκε η περ. Γ’. της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 και πολύ ορθά αντικαταστάθηκε ο απαρχαιωμένος όρος ¨νοητική ή πνευματική καθυστέρηση¨ με τον όρο ¨νοητική αναπηρία¨ καθώς επίσης συμπεριλήφθηκαν νέες κατηγορίες αναπηρίας στην απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.
Θεωρούμε πολύ θετική τη διόρθωση και τη συμπλήρωση της εν λόγω ρύθμισης, θα θέλαμε όπως να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
1.Αναφορικά με τη συμπερίληψη νέων κατηγοριών αναπηρίας στην εν λόγω ρύθμιση, πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει αναντιστοιχία στις παθήσεις που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση, με τις παθήσεις όπως αναγράφονται στην υποπερίπτωση δ. της τροποποιημένης ρύθμισης.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται: «Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις και Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν από ηπατική ή καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι» στην υποπερίπτωση δ. της τροποποίησης αναφέρεται: «δ. πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, μεταμοσχευμένοι». Από την εν λόγω υποπερίπτωση δ. απουσιάζουν όσοι πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και όσοι είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι και ως εκ τούτου πρέπει να συμπεριληφθούν.
2. Στην υποπερίπτωση ε. η οποία αναφέρεται στα άτομα με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) συμπεριλήφθηκαν και όσοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, ενώ συμπεριλήφθηκαν στη σχετική διάταξη και δύο επιπλέον προϋποθέσεις απαράδεκτες και μη υφιστάμενες έως σήμερα: «οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει την κατάργηση από τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ του όρου «Ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία», διότι ο πολίτης που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να εργαστεί ή να κάνει χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων. Ο όρος αυτός είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και πρόσφατα θέσπισε με το ν.4488/2017 τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της.
Επίσης δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σχέση μπορεί να έχει η παροχή μέτρου για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, με τη δυνατότητά τους να εργαστούν και έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός «να είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας».
Ως εκ τούτου, θεωρούμε απαραίτητο να καταργηθεί ΑΜΕΣΑ από την προαναφερόμενη ρύθμιση η φράση «να είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας», λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε στα τέλη του έτους και υπάρχει πίεση χρόνου για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.
Επιπρόσθετα, σας επισημάνουμε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στους τυφλούς δικαιούχους της ίδιας ρύθμισης. Στην παρ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, αναφέρονται οι τυφλοί πολίτες ως δικαιούχοι απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση, να έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι παροχές λόγω τυφλότητας δίνονται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όπως παροχή προνοιακού επιδόματος, απαλλαγή από φόρο μισθωτών υπηρεσιών και συντάξεων, απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.α., καθώς και ότι οι Επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν χορηγούν υψηλά ποσοστά αναπηρίας, θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης και δικαιούχοι να είναι οι τυφλοί πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Ως εκ τούτου ζητάμε την τροποποίηση της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988, ως εξής:
«Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον είναι τυφλοί, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω».
Πιστεύοντας πως θα εξετάσετε και θα ανταποκριθείτε θετικά στα ανωτέρω δίκαια αιτήματά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος
Πίνακας Αποδεκτών:
– Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
– Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
– Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
– Γραφείο Υφυπουργού για τη δημοσιονομική πολιτική, κ. Θ. Σκυλακάκη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *